26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü
26 Ekim 2021

HASTA HAKLARI GÜNÜ


26-ekim.jpg

“Hasta Hakları; ‘hasta ve sağlıklı olarak’ sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kuruluşları ile sağlık personeli karsısındaki haklarını tarif eden bir kavramdır.”

Hipokrat’tan bu yana hasta-hekim ilişkisi güven ve gizlilik esasına dayanmış, “kutsallık” taşıyan bir ilişki olarak yaşanmıştır. Bu tanımlama, hasta-hekim ilişkisinde hekimi “doğal ve kutsal otorite” olarak belirleyici kılmısır. Son yıllarda tip bilgisindeki artis ve hekimlik mesleğindeki ileri uzmanlaşma düşünüldüğünde, hızla hastaların aleyhine gelişen bir bilgi eşitsizliği yaşanmaktadır. Hasta bir sağlık kurulusunun kapısından adımını attığı andan itibaren hiç bilmediği bir dünyaya girmiş olur. Hem bedenen, hem de fikren güçsüz durumdadır.

Hasta Hakları nedir?

Hasta Hakları; ‘hasta ve sağlıklı olarak’ sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kuruluşları ile sağlık personeli karsısındaki haklarını tarif eden bir kavramdır. Bir gereksinim olarak doğduğu için; hasta haklarının karşılıklı olarak hekim, hasta ve sağlık kurulusu arasındaki ilişkileri düzenleyen ilkeler bütünü olduğunu söyleyebiliriz.

Hasta Hakları Birimi hangi amaca hizmet eder?

Hasta haklarının temel amacı, ‘güçsüz’ konumdaki hastanın toplumsal açıdan güçlendirilmesi ve desteklenmesidir. Bu noktada hasta haklarının, hastalarla sağlık kuruluşlarını ve sağlık personelini karşı karşıya getireceği gibi bir yanlış anlaşılmanın giderilmesi gerekir. Amaç yan yana interaktif bir sağlık hizmetinin sağlanmasıdır.

HASTA HAKLARI

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

Hastanemizden hizmet talep eden hastalarımız, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı

Hastalarımızın verilen her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.

Sağlık Kuruluşunu, Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımızın; tâbi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmeti verecek, vermekte olan doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet Hakkı

Hastalarımızın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Gizliliğe uygun bir artamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rızasının Aranması

Hastalarımızın tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmette faydalanmaya hakkı vardır.

Güvenli Ortam Hakkı

Hastalarımızın sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

Hastalarımızın, hastanemizin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı

Hastalarımıza saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerden arındırılmış bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Hastanemizce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, doktorunun uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı

Hastalarımız haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkı vardır.

HASTA VE AİLESİNİN SORUMLULUKLARI

Bilgi Verme Sorumluluğu

Hastalarımız mevcut şikâyetlerini, geçirdikleri hastalıklarını, hastaneye yatırılıp yatırılmadıklarını, uygulanan tedavilerini, kullandıkları ilaçlarını, sağlıkları ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.

Önerilere Uyma Sorumluluğu

Hastalarımız ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu

Hastalarımız tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Tetkik ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir. Tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde ödemekle yükümlüdür.

Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamalarına Uyma Sorumluluğu

Hastalarımız, tedavi ve davranışı ile ilgili, hastanemiz kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Saygı Gösterme Sorumluluğu

Hastalarımız diğer hastalarımız ile personellerimizin haklarını dikkate almak zorundadır. Hastalarımız hastanemiz içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hastalarımız, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirten izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Uygunsuz İstekte Bulunmama Sorumluluğu

Hastalarımız, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu

Hastalarımız ziyaretçilerini, hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Tazmin Etme Sorumluluğu

Hastalarımızdan kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.