Hukuk Birimi
25 Ocak 2024

HUKUK BİRİMİ      

 

Hukuk Birimimiz ilgili Başhekim Yardımcısı ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak hastanemizin taraf olduğu aşağıda belirtilen dava ve konularla  ilgili iş ve işlemleri  takip etmekte ve yürütmektedir.

1-Tıbbi Ameliyelerde Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Talepleri (Malpraktis Davaları)    

  a-Hizmet Kusuruna Ait İdari Başvuru Talepleri

  b-Hizmet Kusuruna Ait  Tazminat  Davaları

2- Hastanemizin SSK Başkanlığına Bağlı olduğu dönemden devam eden firma davaları 

3- Hastanemiz ile mal ve hizmet firmaları arasında mahkemelere intikal eden davalar

4- SGK tarafından kesilen asgari ücret destek tutarlarının, hizmet alım firmalarına iadelerine ilişkin davalar

5- Hastanemiz kafeterya alanları ile ilgili yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar ile davalar neticesinde mahkeme karar ifalarının sağlanması,

6- Kamu Zararına İlişkin Mahkemeye İntikal Eden Davalar ( Hastanedeki Hırsızlık  nedeniyle verilen zararlar neticesinde doğan kamu zararı davaları)

7- Hastane Personeli ile ilgili müfettişlerce yapılan incelemeler neticesinde kamu zararı olarak tespit edilen tutarların ilgililerden tahsili ile ilgili iş ve işlemler

8 -Hastanede çalışan personel adına yapılan sahtecilikle ilgili işlemler         

9- Sahte kimlikle müracaatların tespiti sonrası yapılan işlemler             

10- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildiriminin Yapılmaması Nedeni ile Uygulanan İdari Para Cezası İptal işlemleri ve davaları           

11- Hastanemiz ile farklı kurumlar arasında mahkemelere intikal eden dava takibi ve mahkeme kararına istinaden gerekli işlemler

12- Birimimiz tarafından takip edilen Hizmet Kusurları ile Hizmet firması çalışanı davalarının İlamlı Mahkeme Kararlarının tetkiki ve  İcra Müdürlüğüne veya Davacı Vekiline ödenmek üzere ilgili birime intikali,

13 -Arabuluculuk İşlemleri

    -Arabuluculuk işlemleri neticesinde ödeme işlemleri

   - Arabuluculuk neticesinde mahkemeye intikal eden davalar

14- Firmaların uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi ve İl Sağlık Müdürlüğünden olur alınması ile ilgili işlemler

15- Hastanemizde yaz ve dönem stajı yapan öğrencilerin staj yaptıkları dönem için staj ücret talebi davaları

16- Hizmet Firmasında Çalışan Personelin          

           - Kıdem Tazminat Davası

           - Kıdem tazminat ödeme talebi

           - İşe İade Talepleri

           - Rücu Aşamasında Olan Davalar 

           - Kadroya geçiş sonrası sözleşmeden kaynaklanan fark davaları 

Hukuk Birimi Çalışanları:

  • Hülya BALA                 (Bilgisayar İşletmeni)
  • Abdulkadir DANACI  (Hemşire)

 

Tel: 0312 - 596 20 65