Kalite Yönetim Birimi
03 Haziran 2024

KALİTE YOLCULUĞUMUZ;

Çağa ayak uydurmak, kurucumuzun “daha ileriye en iyiye” şiarını yükseltmek, bilgi çağının ürünü olarak toplumun sağlık sektöründen artan beklentilerini karşılamak ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek hiç kuşkusuz bir sistem yaklaşımı ile mümkündür.

Bu amaca ulaşmak için;  2005 yılında kurulan Kalite Koordinatörlüğümüz rehberliğinde, Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığının doğrultusunda oluşturulan standart sorular ile hastanemizde kalite yolculuğu başlamıştır. Bu proje kapsamında personelin önemli bir bölümünün temel kalite kavramları ve kurum kültürü, süreç yönetimi, stratejik yönetim, eğiticilerin eğitimi, iyileştirme takımları rehber eğitimlerine katılarak hastanelerimizin kalite politikasının, misyon, vizyon ve değerlerinin belirlenmesine katkı sunmaları sağlanmıştır. Böylece çağdaş yönetim yaklaşımının gereği olan ortak akıl ve kalite kültürünün temelleri oluşturulmuştur.

KALİTE YAPILANMAMIZ;

SBÜ. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak çağdaş yönetim yaklaşımlarının gerektirdiği ilkeler doğrultusunda hastalarımızın ve çalışanlarımızın “memnuniyetini” önceleyen bir şekilde yapılandırılmıştır. Bu yapılanmada temel hedef en doğru kararların alınarak hayata geçirilmesidir. En doğru kararların alınması, konu ile ilgili tüm ayrıntıların değerlendirilebilmesine bağlıdır. Bu amaçla tüm çalışanların karar alma mekanizmasına katılımını kolaylaştıran bir yapı organize edilmiştir. Bu yapı farklı görev alanlarından ve farklı meslek gruplarından çalışanlarımızın yer aldığı komite sistematiği ile sağlanmıştır. Kalite Yönetimi Organizasyon Şeması’nda (aşağıda) gösterilen komiteler, belirlenen görev alanları içerisinde bulunan işleri “süreç yaklaşımı” içerisinde ele almakta; her süreç alanında uzman kişilerin katkısıyla planlanmakta ve planlandığı şekilde yapılandırılmaktadır. Süreçlerde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için gerekli iyileştirme faaliyetlerini planlayarak uygulanmasını sağlamak üzere üst yönetimle paylaşmak ilgili komitelerin sorumluluğu altındadır. “Yönetimin liderliği” ilkesi doğrultusunda tüm yöneticilerimiz kalite komitelerinde de görev almaktadır. Böylelikle komite faaliyetlerine yöneticilerimizin aktif katılımı ve desteği sağlanmaktadır.

Komiteler tarafından planlanan süreçlerde yürütülen faaliyetlerin arzu edildiği şekilde yürütülüp yürütülmediği çeşitli göstergeler (indikatör) aracılığıyla izlenmekte, ihtiyaç duyulduğunda gerekli “iyileştirme ve eğitim faaliyetleri” sistemli olarak yürütülmektedir.

Hastanemizde ulusal ve uluslararası kalite ve akreditasyon standartlarına uyum sağlamak için gerekli kurumsal ilkelerin belirlenmesi için Kalite Yönetimi Organizasyon Şeması’nda gösterilen komiteler faaliyet yürütmektedir. “Transfüzyon Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Radyasyon Güvenlik Komitesi” kaliteye ilişkin faaliyetler yürütmekle birlikte kendilerine özgü yasal düzenlemelere sahip olmalarından dolayı faaliyetlerini Kalite Koordinatörlüğü’nden bağımsız olarak ancak iş birliği içerisinde yürütmektedir.

Kalite standartlarına uyumluluğu sürdürülebilir kılmak amacıyla belirli periyotlarla iç denetimleri gerçekleştirmek üzere eğitimli bir İç Denetim Ekibi görevlendirilmiştir. Ekibin gerçekleştirdiği denetimlerden elde edilen bulgular analiz edilerek Üst Yönetim ile paylaşılmakta ve gerekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerine karar verilmektedir.

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ;

                

HASTA GÜVENLİĞİ VE GÜVEN KÜLTÜRÜ;

Hastanemizde yürütülen kalite ve akreditasyon çalışmalarının en önemli amacı gerek çalışanlarımız gerekse hastalarımız için güvenli bir ortamın oluşturulmasıdır. Hastanemizde hasta güvenliği kavramının kurum kültürü haline gelmesini sağlamak üzere sistemli bir program yürütülmektedir. Bu program doğrultusunda çalışanlarımızın ve hastalarımızın hasta güvenliği konusuna duyarlılıklarını arttırmayı hedefleyen eğitimler düzenlenmekte, görsel materyaller kullanılmakta ve hataların bildirimi konusunda çalışanlar teşvik edilmektedir.

Hastalarımız ve çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden olayların tekrarlanmasını engellemek amacıyla olay bildirimlerinin yapılması ve olayların analiz edilerek önleyici tedbirlerin alınması, yürütmekte olduğumuz programın en önemli parametresidir. Hastanemizde gerçekleşen hataların tespit ve takibine yönelik bir “Güvenlik Raporlama Bildirim Sistemi” mevcuttur.

Hasta güvenliğini tehdit eden olaylar, olayı yaşayan ve/veya tanık olan kişi(ler) tarafından en kısa zamanda “Güvenlik Raporlama Bildirim Sistemi” doldurularak Kalite Yönetim Birimi’ne iletilir. Her bildirim birimimiz tarafından ön incelemeye tabi tutularak kayıt altına alınır. Ön inceleme sırasında daha detaylı incelemeye gereksinim duyulan olaylar ilgili komitelere aktarılmakta, kök-neden analizleri yapılmakta ve tekrarının önlenmesi için gereken tedbirler belirlenerek hayata geçirilmektedir. Bildirilen olayların genel analizi Kalite yönetim birimi tarafından yapılarak, belirli aralıklarla Üst yönetime sunulmaktadır.

KALİTE EKİBİMİZ;

a

a
a
a

KALİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

Her zaman kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen hastanemizde verilen hizmetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi de aynı derecede önem taşımaktadır. Yapılan ölçümlerin sonuçları değerlendirilerek hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak için aldığımız kararlarda yol gösterici olarak kullanılmaktadır.

Kalite yönetim biriminin verilen hizmetin kaliteli ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla tıbbi, idari, mali ve destek süreçlerinin performansını sürekli ve tarafsız olarak ölçmekte, sonuçları değerlendirerek gerekli iyileştirmeleri planlamaktadır. Birimimiz ayrıca iyileştirme amacıyla gerçekleştirilen yeni hizmetlerin tasarımı, hayata geçirilmesi, etkilerinin izlenmesi ve performansının tekrar ölçülmesi çalışmalarının belirlenmiş bir sistematik içinde yürütülmesini sağlamaktadır.

 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ve Kamu Hastaneleri Verimlilik Yerinde Değerlendirme çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Bölüm hedeflerine, indikatörlere, göstergelere yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 • İç tetkikler ve öz değerlendirmeler sonucunda hastanedeki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek.
 • Hasta ve Çalışan Dilek-Temenni Ve Önerilerini analiz edip, değerlendirme.
 • Birim kalite sorumlusu tarafından takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek.
 • Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişiklikleri takip etmek.
 • Kalite yönetim sistemi ve SHKS ile ilgili eğitim faaliyetlerinin Eğitim Koordinatörlüğü kapsamında değerlendirmek.
 • Resmi kuruluşlar tarafından istenen istatistiki verilerin hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi amacıyla Başhekimliğe göndermek.
 • Her ay sağlık bakanlığının istediği istatistiki verilerin ilgili kuruluşların web sitesinden girişini yapmak.
 • Sağlıkta Hizmet Kalite standartları ve Kamu Hastaneleri verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol etmek, yazılı düzenlemelerin revizyonunu yapmak veya takip etmek.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek.
 • SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak.
 • Kalite yönetim sistemine yönelik uluslar arası ve ulusal bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR;

 • 2016 YILI 6. ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ
 1. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde ki Hastaların Akılcı İlaç Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışları

 • 2017 YILI 1.ULUSLAR ARASI 11. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ
 1. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yalın poliklinik çalışmalarında SMS uygulamasının etkisi
 2. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yalın poliklinik uygulamaları
 3. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yalın Hastane Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 4. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İlaç İadelerinin Kabulünde Kaizen Uygulamaları
 • 2018 YILI 7. ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ
 1. Patoloji Sonuçlarının Zamanında Çıkmasına Yönelik Kademeli SMS Uygulamaları Dışkapı Modeli
 2. Endoskopi/Kolonoskopi İşlemleri Hasta Bilgilendirme Süreçlerinde SMS Uygulaması-Dışkapı Modeli
 3. Stajer Öğrencilere Verilen Hasta Güvenliği Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 4. Acil Servisden Kliniğe Yatışta Elektronik Blokaj Sistemi- Dışkapı Modeli
 5. Uyku Bozuklukları Merkezi Randevu Takip Sistemi, Dışkapı Modeli
 6. İlaç- Sarf Malzemeler Kritik Stok Takiplerinde SMS Kullanımı Dışkapı Modeli
 7. Uluslar Arası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi SBÜ. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tanıtım Standı
 • HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, 2018; 21(1): 31-39
 1. Poliklinik Başlangıç Kontrolünde Kademeli SMS Kullanımı Ve Sonuçları, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • JOURNAL OF INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT 2018, 6/4
 1. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yalın Hastane Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

 • HEALTH CARE ACADEMİCİAN JOURNAL
 1. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde Ki Hastaların Akılcı İlaç Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışları
 2. Acil Servis Konsültasyon Sürecinde SMS Uygulaması Dışkapı Hastanesi Modeli
 3. Patoloji Sonuçlarının Zamanında Çıkmasına Yönelik Kademeli SMS Uygulamaları Dışkapı Modeli

İLETİŞİM;

Kalite Birimi Tel No: 0312 5961047

Email Adresi: diskapikalite@gmail.com 

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KALİTE BİRİMİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ