Hekimlerin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hk.
22 Şubat 2021

İlgi : Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/02/2021 tarihli ve E.99-115 sayılı yazısı.

 Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden; sağlık kurum ve kuruluşlarınızda çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mezkur Kanun hükmü uyarınca tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk sigortasını yaptırmalarının sağlanması, bu amaçla her türlü tedbirin alınması, ayrıca mevzuata uygun şekilde sigorta yaptırmayan tabiplerin tespitinin yapılması ve yaptırmayanlar hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne işlem tesis edilmek üzere bildirimde bulunulması hususunda;
 Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Doç. Dr. Ramazan KOCAASLAN
Müdür a.
Kamu Hastaneleri 
Hizmetleri 1 Başkanı 

254670874.pdf