COVİD-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar
12 Haziran 2020

 Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Covid 19 Hastalığı İçin  Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar konulu 05.06.2020 tarih ve E1187  yazısı ilişiktedir.
   Gerekli işlemlerin Bakanlığımızın yazısı doğrultusunda yerine getirilerek konunun tüm             özel/kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına/ilgili personellere duyurularak aksaklığa mahal verilmesini önlemek için e-nabız sistemine kesin tanı girişi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda ;
  Bilgilerinizi  ve gereğini  arz/rica ederim.
 


Prof.Dr. Mehmet GÜLÜM 
İl Sağlık Müdürü