İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Hk.
28 Ocak 2020

İlgi:  Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığının 17/01/2020 tarihli ve 87307621-419-159 sayılı yazısı. 

     İlgi sayılı yazı gereği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında  işyerlerinde alınacak tedbirler ile olabilecek tehlike ve risklerin bertaraf edilerek tehlikeye maruziyet verilmemesi ve çalışanların sağlığının korunması esaslarını içermektedir.          
            Bu minvalde İş Sağlığı ve Güvenliği aşağıda belirtilen konularda;  
-İşyerlerinde risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırmanın  yapılması,
-Acil durum planlarının hazırlanması,
-Yangınla mücadele ve ilk yardım ve  tahliye planın hazırlanması,
-Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,
-İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve  bildiriminin yapılması,
-Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi,
-İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması,
-İş sağlığı ve güvenliği birimlerinin ivedi kurulması,  
hususlarında talimat ilgi sayılı yazımız ile verilmiş idi.
        Sağlık tesislerimizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi mezkur kanun çerçevesinde hem işverenin, hem yöneticinin hemde çalışanların yükümlülüklerini kapsamaktadır.
         Bu çerçevede, sağlık tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden sorumlu yönetici ve personelin, mevzuat yükümlülüklerini tekrar gözden geçirmesi sağlanarak, uygulamada karşılaşılan aksaklıların ivedilikle giderilmesi hususunda; 
           Bilgilerinizi ve gereğini  rica ederim. Dr. Bahattin İLTER
Müdür a.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı