2020 Yılı Mal Bildirimleri hk.
16 Ocak 2020

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 10.08.1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde memurların; "sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar" hükmüne istinaden;
Hastanemizde,

a) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen memurların,

b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin,

c) 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin,

ç) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında sözleşme ile görev yapan personelin,

d) 663 sayılı KHK'nin Ek-2 sayılı cetvelinde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde

görev yapan personelin, ekte bulunan dilekçe ve mal bildirim formunu doldurarak, örnekteki kapalı zarf içerisinde Personel Servisimize en geç 14.02.2020 tarihine kadar ulaştırması gerekmektedir.

Dilekçe

Mal Bildirim Formu