Kongre izinleri
21 Ekim 2019


İlgi : 22/07/2019 tarihli ve 89432283-045.01-2933 sayılı yazı.

Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün ilgide yer alan ve sağlık çalışanlarının kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılmaları ile ilgili görüş yazısı ekte gönderilmektedir. Bu doğrultuda yapılacak görevlendirmelerde göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır:

1.Görevlendirmelerde hizmet ihtiyaçlarına göre değerlendirme yapılması ve sağlık hizmetinde aksamaya yol açılmamasına dikkat edilmesi gerektiğinden, kurumunuza yapılan başvuruların uygun görüş yazısı ile birlikte Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
2.Resmi yazılara, talepte bulunan personelin dilekçesi ile etkinliğe ilişkin bilgilendirici materyal eklenecektir.
3.Asistan kadrosunda görev yapan personele ait dilekçelerde program yöneticisinin uygun görüşü yer alacaktır.  
4.Etkinliklere bildirili katılım söz konusu olduğunda kurumunuz (kendi döner sermaye bütçesi olan kurumlar) döner sermaye imkanları dahilinde yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilme yapılacaksa bu durum resmi yazıda belirtilecektir (resmi yazıda belirtilmemesi halinde yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yapılabilecektir).
5.Yılda iki etkinliğe katılım için görevlendirme yapılabileceğinden resmi yazılarda kaçıncı katılım için görevlendirme talep edildiği belirtilecek ve ikinci katılımı geçen talepler Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir. 
6.Resmi yazıların, onay alınması sürecinde geçecek zaman dikkate alınarak, etkinlik tarihinden önce Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.
7.Görevlendirme taleplerinde “kongre izni” ibaresi yerine “kongre görevlendirmesi" ibaresi kullanılacaktır.

Bu doğrultuda, ilgide yer alan yazı ve yukarda belirtilen usullere uygun olarak yapılan görevlendirme taleplerinin Müdürlüğümüzce işleme alınacağı hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.Dr.Adem KUCUR
Müdüra a.
Personel Hizmetleri Başkanı

 
Kongre, konferans, sempozyum, seminer gibi bilimsel etkinliklere katılmak isteyen Bakanlığımız personelinin izin taleplerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bakanlığımız (mülga) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/07/2004 tarihli ve 12476 sayılı (2004/97) Genelgesi ve Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bunlara istinaden verilen görüşler çerçevesinde yön verilmektedir.
Kendi görev alanları ile ilgili söz konusu etkinliklere katılan ya da katılmak isteyen  personelin izinleri konusunda belirsizlikler yaşandığı öne sürülerek yapılan görüş talepleri üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
Bilindiği üzere, Bakanlığımız mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/07/2004 tarihli ve 12476 sayılı, 2004/97 sayılı Genelgesinde; "Halkımıza sunulacak sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde ve çağdaş bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde sunulmasını temin etmek Bakanlığımızın önemle üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir.
Bu hususta hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın gelişen tıp bilimi ve teknolojisini yakından takip etmelerini sağlamak, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla kendi branşları ile ilgili alanlarda ulusal düzeyde düzenlenen etkinliklere katılmaları hizmet içi eğitimin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarının kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılmaları ile ilgili düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Sağlık çalışanları yılda iki etkinliği geçmemek kaydıyla görevlendirilme suretiyle kongre, konferans, seminer, sempozyum vb. bilimsel içerikli etkinliklere katılabilecektir.
2. Görevlendirmelerin yapılmasında hizmet ihtiyaçlarına göre değerlendirme yapılacak ve sağlık hizmetinde aksamaya yol açılmamasına dikkat edilecektir.
3. Sağlık çalışanlarımızın etkinliklere bildirili katılmaları söz konusu olduğunda bütçe ve döner sermaye imkanlarının uygun-yeterli olması halinde yolluklu-yevmiyeli, uygun-yeterli olmaması halinde
yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yapılabilecektir.
4. Etkinliklere bildirisiz katılımlarda yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yapılabilecektir.
5. Yılda iki etkinliği geçen katılımlarda katılım süresi yıllık izinden mahsuben izin verilmesi uygundur…" denilmektedir.

Mezkûr Genelge ve diğer mevzuatları çerçevesinde, hizmet ihtiyaçlarına göre değerlendirilerek sağlık hizmetinde aksamaya yol açmayacak şekilde; 
1- Sağlık çalışanları, görev yaptıkları alanla ilgili kongre, konferans, sempozyum, seminer gibi bilimsel etkinliklere yılda iki etkinliği geçmemek kaydıyla görevlendirilme suretiyle katılabilecekleri,
2- Etkinliklere bildirili katılmaları söz konusu olduğunda bütçe ve döner sermaye imkanlarının uygun-yeterli olması halinde yolluklu-yevmiyeli görevlendirme yapılabileceği, bildirisiz katılımlarda yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yapılacağı,
3- Yurt dışı geçici görevlendirmelerin 2003/39 sayılı Başbakanlık Genelgesi mucibince yapılacağı,
4- Yapılan görevlendirmelerde yılda en fazla iki defa ve toplamda 15 günü geçmemek üzere kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in “Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosu” başlıklı Ek-4 sayılı tablosunun “(B) Personel için öngörülen hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden sağlık tesisi puan ortalamasının esas alındığı durumlar” alt başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde belirlenen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılabileceği, 
5- Yılda iki etkinliği geçen katılımlarda katılım süresi kadar yıllık izinden mahsuben izin verileceği, şayet yıllık izin hakkı kalmamış ise, mazeret izni verilmek suretiyle personelin
bu gibi toplantılara katılımının sağlanabileceği ve mazeret izinlerinin 657 sayılı Kanunu 104 üncü maddesi (C) bendinde yer alan amir hükme istinaden birim amirinin muvafakati ile İlçede Kaymakam, İlde Vali tarafından veya yetki devri yaptığı amirler tarafından verileceği,
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “İdari izin” adı altında bir izin türü bulunmadığından (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 14/04/2000 tarihli ve Y.D. İtiraz No 2000/201 sayılı kararı) söz konusu etkinlikler için bu ad altında izin verilemeyeceği,
hususlarında,
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.
Genel Müdür