Tıbbi Mali Sorumluluk Sigortası
14 Mayıs 2019

Hekimlerimizin  Tıbbi Kötü Uygulamalar kapsamında talep edilebilecek zararlardan mağduriyet yaşamamaları için aşağıdaki hususların hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
         Bilindiği üzere 1219 sayılı  Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 12. Maddesi “Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.. Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır.
          Hastanemizde çalışan tabipler, diş tabipleri, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimler, sigorta ettiren sıfatıyla yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısı kurumumuz  tarafından kendilerine iade edilecektir. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine en geç otuz gün içinde ilgililere ödenecektir.
          Yukarıda belirtilen konuda mağduriyet yaşanmaması, idari ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması için konunun tüm hekimlerimiz ve ilgili birimlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilmesi hususunda;
            Gereğini rica ederim.


Prof Dr. Selim Selçuk ÇOMOĞLU
Başhekim