ŞAŞILIK
12 Mart 2019

ŞAŞILIK
Kliniğimiz şaşılık biriminde çocuk ve yetişkinlerde görülen şaşılık (göz kayması), ambliyopi (göz tembelliği) ve kırma kusurlarının muayene, takip ve tedavileri yapılmaktadır.
Tanı ve takipte;
El otorefraktometresi
Indirekt Oftalmoskopi
Retinoskopi
Fresnel prizmaları
Binokülarite değerlendiren testler