KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ


 

KADRO

AD-SOYAD

İLGİ ALANI


 İdari ve Eğitim Sorumlusu
 
Doç. Dr. Tolga ÇİMEN
Elektrofizyoloji, Ablasyon, Kalp pilleri, Aritmiler

Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Sadık AÇIKEL

Yapısal ve doğumsal kalp hastalıkları ve girişimsel tedavileri, girişimsel kardiyoloji, periferik vasküler girişimler, kalp kapak hastalıkları

Eğitim Görevlisi

 

Doç. Dr. Hamza SUNMAN

Elektrofizyoloji, Ablasyon, Kalp pilleri, Aritmiler

Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Tolga Han EFE

Yapısal ve doğumsal kalp hastalıkları ve girişimsel tedavileri kapak hastalıkları, girişimsel kardiyoloji, kalp pilleri, koroner girişimler, kapak girişimleri

  Uzman Doktor KÜRŞAT AKBUĞA 
  Uzman Doktor ÇAŞIT OLGUN ÇELİK 
 Uzman Doktor Doç. Dr. ÖZGE KURMUŞ FERİK 
  Uzman Doktor ARZU NESLİHAN AKGÜN Kliniğimiz 11 Kasım 2005 tarihinde kurulan, kardiyoloji alanında güncel bilgileri ve gelişmeleri takip eden Ankara’ nın önde gelen kliniklerinden bir tanesidir. Kliniğimizde alanında yıllardır önemli tecrübe birikimi olan 12 Eğitim Görevlisi ile birlikte 6 Uzman Doktor ve 13 Asistan Doktor bulunmaktadır. 23 yataklı yenilenmiş kardiyoloji servisi ve 12 yataklı tam donanımlı koroner yoğun bakımı ile acil olan olmayan çok sayıda hastaya tam dolulukta hizmet verilmektedir. Dışkapı merkezde 4 tane Genel Kardiyoloji polikliniği, 1 tane Aritmi polikliniği, 1 tane Kalp Yetmezliği ve Pulmoner Hipertansiyon Polikliniği, 1 tane İNR polikliniği gibi özel dal poliklinikleri ve 1 tane Konsultasyon Polikliniği ile hizmet verilmektedir. Ayrıca Mevki ek binasında 2 adet Kardiyoloji poliklinikleri ile de hizmet verilmektedir.  Toplamda 8 poliklinikte yılda yaklaşık 90000 hastaya hizmet verilmektedir. 2 Koroner Anjiyografi ve Elektrofizyoloji laboratuvarı, 1 Merkez ve 1 Mevki ekokardiyografi laboratuvarı (3 boyutlu transözafageal ekokardiyografi probunun da olduğu 3 ileri düzey ekokardiyografi cihazı), 2 adet efor cihazı, tansiyon ve ritim holter cihazları bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizde bulunan koroner tomografi anjiyografi, miyokard perfüzyon sintigrafisi ve kardiyak MR görüntüleme sayesinde doğru tanıya hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Koroner arter hastalığı, kalp krizi, hipertansiyon, kalp yetersizliği, pulmoner hipertansiyon (akciğer basıncı yüksekliği olan hastaların göğüs hastalıkları-kardiyoloji-romatoloji konseyi ile takibi), kalp kapak hastalıkları, doğuştan kalp hastalıkları, kardiyak ritim bozuklukları, periferik arter hastalıkları (kol, bacak, boyun damarları) ile ilgili tedaviler başarı ile uygulanmaktadır. Kalp krizine acil müdahale için koroner anjiyografi laboratuvarı 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. Yıllık 4000 civarında hastaya hizmet veren anjiyografi Laboratuvarlarımızda, zorlu koroner kalp damar tıkanıklıkları (CTO-kronik tıkalı damarlar, bifurkasyon-çatal damar), kalp kapağına (mitral) balon, TAVİ (ameliyatsız aort kapak işlemi), doğuştan kalp deliklerine ve damarsal anomalilere müdahale, kalp pili uygulamaları, elektrofizyoloji ve yakma-dondurma (ablasyon) yöntemi ile ritm bozukluğu tedavi işlemleri (3 boyutlu haritalama sistemleri), diz altı-üstü damar(periferik arter) tıkanıklıklarına ve şah damarına (karotis) balon-stent, sol kalp kulakçığı kapama (apendiks kapama) işlemleri alanında uzmanlaşmış doktorlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Hekimlerimiz arasında kardiyolojinin değişik hastalıkları için branşlaşma sağlanmış olup özel dal polikliniklerimiz hizmettedir ve süreğen ve yakın takip gerektiren hastaların tedavileri başarı ile sürdürülmektedir. Hastanemizdeki kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinden oluşan akademik ekip ile tedavi kararında zorlanılan tüm hastalar için konsey yapılmakta ve hasta için en iyi kararın kalp takımı ile alınması sağlanmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Kliniğimizde 12 yataklı ikinci basamak yoğun bakım yatağı ve 23 yataklı servis yatağı olmak üzere bir Koroner Yoğun Bakım ve bir Kardiyoloji Servisi bulunmaktadır. Dışkapı Merkez (6), Mevki (2), olmak üzere aktif olarak sekiz poliklinikle genel Kardiyoloji ve özel dal poliklinikleri ile hizmet vermekteyiz. Polikliniklerimizde 24 saatlik ritim holter, tansiyon holter tetkikleri yapılabilmektedir. Bunun yanında bir adet üç boyutlu transtorasik ve transözofagial ekokardiyografi yapabilen ekokardiyografi cihazı olmak üzere toplam yedi adet EKO cihazımız vardır. Ayrıca laboratuvarımızda iki adet Koroner Anjiyografi ve Elektrofizyoloji cihazı bulunmaktadır.

-Ağırlıklı Hasta Profili: Koroner arter hastalığı, akut koroner sendrom, kalp yetersizliği, hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp kapak hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları, kardiyak ritim bozuklukları, periferik arter hastalıkları

HASTALARDAN GİRİŞİMSEL İŞLEMLER İÇİN ONAM ALINMASI:

Poliklinikte klinik değerlendirme sonucunda girişimsel tetkik ve tedavi planlanan hastalara doktorları tarafından randevu verilir. İşlem yapılacağı gün hasta aç olarak koroner anjiyografi laboratuvarına çağrılır. Klinik sekreteri tarafından dosyası hazırlanır. Yapılacak işlem doktoru tarafından anlatılır, onamları alınır. Hemşire tarafından damar yolu açılır, kol bandı takılır, işlem için gerekli diğer hazırlıklar yapılır, vital bulguları (vücut sıcaklığı, nabız, kan basıncı) kontrol edilir, koroner anjiyografi laboratuvarına gönderme formu doldurulur. Hasta hemşire ve personel eşliğinde masaya alınır, monitörize edildikten sonra girişim yapılacak bölgenin temizliği yapılır. İşlem esnasında hemşire/teknisyen doktora yardımcı olur. Anestezi verilecek hastalarda anestezi uzmanı ve teknisyeni hazır bulunur. Hastaların işlemleri bittikten sonra raporları hazırlanır personel ve hemşire eşliğinde uygun yerlere nakli gerçekleştirilir (kardiyoloji servisi, koroner yoğun bakım ünitesi veya kalp damar cerrahisi servisi). Gerekli olduğunda kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından değerlendirme yapılmaktadır ve hastaların tedavileri konsey sonucu planlanmaktadır.

Acil servisten yatışı verilen hasta kliniğe veya koroner anjiyo laboratuvarına alınıp tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yapılıp hastanın, doktor/hemşire tarafından koroner yoğun bakım ünitesi veya kardiyoloji kliniğine teslimi yapılır.

HASTANIN SERVİSE KABULÜ:

Yatırılması planlanan hastalar, personel, doktor ve/veya hemşire eşliğinde servise teslim alınır. Servise poliklinikten, yoğun bakımdan, acilden, koroner anjiyografi laboratuvarından gelen hastalar sorumlu hemşirenin bilgisi dahilinde temizlenmiş, düzenlenmiş hasta odasına kabul edilir.

Yeni kabulde hasta, hemşire tarafından karşılanır. Yatağına alınan hastanın hikâyesi alınır, fizik muayenesi yapılır. Kullandığı ilaçları yanında ise hemşire tarafından teslim alınıp kayıt edilir; teslim alınmayacaksa yakını tarafından evine gönderilir. Servise kabul edilen hastaya servis (tuvalet, banyo, personel odası, hemşire odası, doktor odası vb.) tanıtılır. EKG çekilir, vital bulguları kontrol edilir, damar yolu açılır, hemşire ön değerlendirme formu doldurulur ve dosyası düzenlenir. Gerekli tetkiklerin istemi doktor tarafından bilgisayar ile yapılır. Tetkikler hemşire tarafından yapılır ve kan örnekleri uygun laboratuvarlara gönderilir. Uygulanacak ilaçların istemi doktor tarafından bilgisayardan yapılır. Hemşire tarafından eczaneden alınır ve uygulanır. Nöbet değişiminde hemşireler önce kendi aralarında, sonra da hasta başında devir işlemini yaparlar. Günlük vizitler saat 09:00-09:30 arasında eğitim sorumlusu, uzman doktor, asistan doktor ve hemşireler ile hasta başında yapılır. Girişim planlanan hastalar işlemden sekiz saat önce aç bırakılır. Bir gün öncesinde girişim yerinin hazırlığı anlatılır ve işlem öncesinde hemşire tarafından kontrol edilir. Hastalar hemşire eşliğinde dosyası ile koroner anjiyografi laboratuvarına götürülür. Girişimsel işlem sonrasında hastanın kliniğine göre hastalar kardiyoloji servisine, koroner yoğun bakım ünitesine veya kalp damar cerrahisi bölümüne nakledilir. Servis veya yoğun bakım kabulünde hastalar hemşire eşliğinde personelin de yardımıyla dikkatlice yatağına alınır. Girişim yapılan bölgede kanama riski varsa kum torbası konulabilir. Girişim bölgesinin kontrolü hemşire tarafından belli aralıklarla yapılır. Taburculuğu planlanan hastaların ilaçları ve taburculuk eğitimi verildikten sonra çıkış işlemleri yapılır.

KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ:

Kardiyoloji polikliniklerinden, acil servisten, anjiyografi laboratuvarında veya diğer kliniklerden koroner yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar gelmektedir. Hastalar sorumlu hemşirenin bilgisi dâhilinde kliniğe kabul edilirler. Hasta yeni yatış yaptırıyorsa klinik sekreteri tarafından dosyası hazırlanır. Hastanın kooperasyonu yeterli ise neden yoğun bakımda olduğu kendisine anlatılır. Koroner yoğun bakım ünitesinde 24 saat uzman doktor, asistan doktor, hemşire ve yardımcı personel bulunmaktadır. Sabah ve akşam genel vizit yapılmaktadır. Hastalar merkezi monitörden takip edilebilmekte ve vital bulguları kaydedilebilmektedir. Hasta yatağına alınır alınmaz monitörize edilip, EKG’si çekilmektedir. Hastalara yarım saat ya da bir saat aralıklarla vital bulgu takibi yapılır. Anamnezi ve fiziki incelemesi yapıldıktan sonra gerekli tetkikleri planlanır. Doktor tarafından medikal tedavi istemi bilgisayardan ve yazılı olarak yapıldıktan sonra eczaneden ilaçları hemşire alır ve hazırlar. Gerekli hastalara ekokardiyografileri yapılır. Klinik durumuna göre hastaların ekokardiyografisi yatak başı da yapılabilmektedir. Hastaya girişimsel işlem planlanıyorsa hastaya işlem hakkında bilgi verilir, onamları alınır. Hasta girişimsel işlem sonrası yatağına personel ve hemşire eşliğinde alınır. Anjiyografi laboratuvarından girişim yeri düzenli aralıklarla (yaklaşık 15 dakika) kontrol edilir. Yoğun bakım ünitesi gerekli hastaların hepsine sıvı izlem takibi yapılmaktadır. İki saat ara ile aldığı-çıkardığı takibi yapılır. Günlük EKG kontrolü yapılmaktadır. Diyabetli hastalar da diyetisyenlerle iş birliği yaparak eğitimleri, diyetleri ve ara öğünleri ayarlanır, hemşirelik bakım planları oluşturulur ve uygulanır. Girişimsel işlem yapılmış hastaların taburculuklarında girişim bölgeleri kontrol edilip hemşire tarafından bilgilendirme yapılır. Hastanın uygulaması gereken egzersiz ve aktiviteler anlatılır. Hastanın kullanması gereken ilaçları anlatılır. Hasta yakınlarına taburculuk sonrası yapmaları ve dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmeler yapılır, eğitimleri verilir. Kontrol tarihleri kendilerine anlatılır, epikriz formuna yazılır ve bilgilendirme yapılır. Hemşire tarafından bilgiler tekrarlanır.

KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI:

Kardiyoloji kliniğinde her hafta pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri 12:30-13:30 saatleri arasında eğitim görevlileri, uzman ve asistan doktorların katıldığı klinik içi eğitim programı yapılmaktadır. Ayrıca Çarşamba günleri 08.00-09.00 arasında Kardiyoloji – Kalp Damar Cerrahisi konseyi yapılmaktadır.

Akademik Çalışma ve Projelerimiz

Halen Kliniğimizde devam eden birçok klinik araştırma ve çalışma mevcuttur. Ayrıca hayvan deneylerini içeren çalışmalarda yapılmaktadır.

Klinik olarak benzer ya da başka kliniklere örnek teşkil edecek uygulama ve çalışmalarımız;

* Kliniğimizde, TAVİ (ameliyatsız aort kapak işlemi),  ameliyatsız mitral kapak yetersizliğini azaltma işlemi gibi işlemler başarıyla uygulanmaya başlanmaktadır.

* Zorlu koroner kalp damar tıkanıklıkları (CTO-kronik tıkalı damarlar, bifurkasyon-çatal damar) başarılı bir şekilde perkütan yolla tedavi edilmektedir.

* Kalp pili uygulamaları, elektrofizyoloji ve yakma-dondurma (ablasyon) yöntemi ile ritm bozukluğu tedavi işlemleri (3 boyutlu haritalama sistemleri) başarılı şekilde yapılmaktadır.

* Protez kalp kapağı ameliyatları sonrası gelişen kapak çevresindeki kaçakların ameliyatsız yöntemle tedavisi ,

* Konjenital kalp hastalıklarının (ASD, VSD, PDA, Aort Koarktasyonu vb.) perkütan yoldan ameliyatsız tedavisi,

Mitral kapak darlıklarının girişimsel yöntemlerle genişletilmesi ( Mitral balon valvüloplasti )

*  Ritim bozukluğu hastalarında sol atrial apendiks kapatılması kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır.

* Periferik arter hastalığının perkütan yolla tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır.

* Akut miyokard infarktüsü ile hastanemize başvuran hastalara 7 gün 24 saat boyunca primer perkütan koroner girişim yapılabilen sayılı merkezlerden birisiyiz.

Klinik olarak sahip olduğumuz fırsat/avantajlar

• Kliniğimizde her türlü girişimsel işlem yapılabilmektedir.

• Ülkemizde sayılı merkezlerde bulunan bir adet 3 boyutlu ekokardiyografi cihazımız mevcuttur.

• Kliniğimizde asistan doktor eğitimi eğitim görevlisi ve uzman doktorlar eşliğinde başarıyla verilmektedir.

• Klinikte kullanılması gereken son sistem cihaz ve tıbbi alet gereksinimi hastane yönetimi tarafından çok kısa sürede temin edilmektedir.