GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ÜNİTESİ
19 Ekim 2021

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ÜNİTESİ; Ameliyatsız Tedavi Çözümleri

Ünitemizde yapılan işlemler:

Vasküler Girişimsel İşlemler:

Periferik-vasküler girişimsel işlemler:

 1.  Tanısal Anjiyografi: Kalp dışı tüm organ ve ekstremite damarları için.
 2. Tüm arter (atardamar) darlık ya da tıkanıklıklarının damar içi yolla tedavisi: balon-stent
  uygulamaları
 3. Tüm ven (toplardamar) darlık ya da tıkanıklıklarının damar içi yolla tedavisi: balon-stent
  uygulamaları
 4. Torakal ve abdominal aort anevrizması tedavisi.
 5. Torakal aort diseksiyonlarında (damar duvarı yırtılması) tedavi.
 6. Anevrizma ve arteriyovenöz malformasyonların damar içi yolla tedavisi.
 7. Travma ve yaralanma olgularında kanama varlığında odağın bulunup damar içi yolla tedavisi.
 8. Gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisi
 9. Hemodiyaliz hastalarında az çalışan ya da çalışması durmuş fistüllerin tedavisi.
 10. Tümör embolizasyon (tümörleri besleyen damarların damar içi yolla tıkanması) işlemleri.
 11. Kemoembolizasyon (karaciğer tümörlerinde damar içi yolla kemoterapi verilmesi ve tümör damarlarını tıkama tedavisi)
 12. Periferik veya santral damar yolu sağlanması (tünelsiz ve tünelli diyaliz kateterleri ve subkütan port yerleştirilmesi).
 13. Vena kava filtresi yerleştirilmesi.
 14. Vasküler sistemden yabancı cisim çıkartılması işlemleri.
 15. Endokrinolojik bazı hastalıklarda adrenal bez ve petrozal sinüs kan örneklemeleri.

Nöro-vasküler girişimsel işlemler:

 1. Tanısal Anjiyografi: Boyun ve beyin damarları için.
 2. Karotid arter (boyun şah damarları) darlıkları için balon ve stent ile açma tedavisi.
 3. Beyin damarlarındaki darlıkların balon ve stent ile tedavisi
 4. Akut stroke (inme) tedavisi (pıhtı çıkarıcı cihazlar veya stentler ile mekanik veya damar içi ilaç verilerek)
 5. Beyin anevrizmalarında (baloncuk) damar içi yolla tedavi.
 6. Boyun ve kafa tabanındaki tümörlerin pre-operatif embolizasyonları (ameliyat öncesi tümörün kanlanmasını azaltmak için tümörü besleyici damarların tıkanması)

Non-vasküler Girişimsel İşlemler:

 1.  Tüm organlar, lenf nodları ve kemik için biyopsi işlemleri (BT, US veya floroskopi eşliğinde).
 2. Abse, ampiyem, seroma, biliyoma, lenfosel drenaj ve tedavisi.
 3. Plevral efüzyon ve intraabdominal asit (akciğerde ve karında sıvı toplanması) varlığında örnekleme ve boşaltıcı tedavi.
 4. Safra yolları tıkanıklıklarında perkütan transhepatik kolanjiyografi, biliyer drenaj ve stent tedavisi.
 5. Safra kesesi drenajı (kolesistostomi).
 6. Ürogenital sistemin non-vasküler işlemleri: Perkütan nefrostomi, antegrad double-j-stent yerleştirilmesi, sistostomi.
 7. Semptomatik böbrek kistlerinin perkütan (ameliyatsız kapalı yöntem) tedavisi.
 8. Perkütan gastrostomi, gastrojejenostomi (mideye besleme tüpü yerleştirilmesi) işlemleri.
 9. Özefagus, mide ve duodenum patolojilerinde stent uygulamaları.
 10. Ganglion (sinir hücre) blokajları.
 11. Karaciğer, akciğer, intraabdominal ve ekstremitelerde hidatik kist lezyonlarının perkütan (ameliyatsız kapalı yöntemle) tedavisi.
 12. Tümör ablasyon (radyofrekans ve mikrodalga ile) tedavileri (karaciğer, akciğer ve böbrek gibi organlardaki tümörleri ameliyatsız kapalı yöntemle yakma tedavisi).

Doktorlar:  Doç. Dr. Onur ERGUN  

                     Doç. Dr. Hasan Ali DURMAZ        

                     Prof. Dr. Baki HEKİMOĞLU


İletişim:  0.312.5962618