NEFROLOJİ KLİNİĞİ

KADROSUAD SOYAD
İLGİLENDİĞİ ALANLAR
EĞİTİM VE İDARİ SORUMLUDOÇ. DR.GÜLAY ULUSAL OKYAYBöbrek Nakli, Primer ve Sekonder Glomerüler Hastalıklar, Kronik Böbrek Yetmezlikleri ve Renal Replasman Tedavileri, Hipertansiyon

EĞİTİM GÖREVLİSİDOÇ. DR. Fatma Ayerden EBİNÇDahiliye-Nefroloji
Renal Transplantasyon/ Periton Diyalizi
Glomerüler hastalıklar/ Hemodiyaliz

 
NEFROLOJİ YAN DAL ASİSTANI UZM. DR. Elif Kahraman Güner   
 NEFROLOJİ YAN DAL ASİSTANI UZM. DR. Emine ERGÜN   

 Çalışma Alanları:

      Kliniğimizde böbrek nakli yapılan hastaların izlendiği 8 tane transplantasyon servisi yatağı ve nefroloji hastalarının izlendiği 14 servis yatağı  olmak üzere toplam 20 yatak mevcuttur. Kliniğimizde ultrasonografi, böbrek biyopsisi ve geçici santral katater takılma işleminin yapıldığı 1 tane girişimsel işlem odası bulunmaktadır.
       Nefroloji hastalarının takip edildiği H blokta zemin katta iki genel nefroloji polikliniği ve D blok dördüncü katta Periton Diyaliz, Glomerulonefrit, Transplantasyon hastalarının takip edildiği özel dal polikliniğimiz mevcuttur. H blok zemin katta aynı zamanda Periton Diyalizi Merkezimiz hizmet vermektedir. Dışkapı Eğitim Araştırma Hasköy Ek Bina’da 122 kronik hemodiyaliz hastasının diyalize girdiği 33 yataklı hemodiyaliz ünitesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt  EAH’de yatan hastaların ve acil hastaların alındığı 5 yataklı hemodiyaliz ünitesi bulunmaktadır.

 Klinik İş Akış Süreci:


     Polikliniklerde saat 08:30’da hasta muayenesine başlanır. Poliklinik hizmetleri 08:30-16:30 saatleri arasında yapılır. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor tarafından yapılır. Uzman doktor tarafından istenilen tetkikler ilgili birimlere hasta yönlendirilerek yaptırılır. USG ve girişimsel işlemler uzman doktor tarafından yapılır. İstenen tetkikler doktor tarafından değerlendirilir. Hasta sonuçlarına göre yatış,  konsültasyon ve/veya ev takibi önerilir. Ayrıca asistan doktor bu süreçte uzman hekimin yanında eğitim almaktadır.

    Yatış verilen hasta, yatış listesine alınmak üzere servise yönlendirilir. Yeni kabulde hemşire tarafından karşılanır. ANTA takibi yapılır, hemşire ön değerlendirme formu doldurulur ve dosyası düzenlenir. Doktorun istediği tetkikler bilgisayardan doktor tarafından istenir. Tetkikler hemşire tarafından alınır ve ilgili laboratuvara gönderilir. Doktorun uygun gördüğü hastalara USG uzman doktor tarafından uygulanır. Uygulanacak ilaçlar doktor tarafından bilgisayardan istenir. Hemşire tarafından eczaneden alınır ve uygulanır.

    Servisimize, acil servisten ve poliklinikten aciliyet sırasına göre hastalar yatırılmaktadır. Hastaların yatış sırası, hastaların aciliyeti, başvuru süreleri, şehir dışı başvuruları göz önüne alınarak uzman doktorlarımız tarafından belirlenmektedir.

    Servise yatmasına karar verilen hastalar sekreter tarafından sistem üzerinden yatışı yapıldıktan sonra doktor ve hemşire tarafından karşılanıp yataklarına alınır. İstenen tetkiklerden gerekli olanları için personelimiz tarafından randevuları alınır.

    Her sabah, serviste yatan hastalar, doktorları tarafından fizik muayene ve yeni sonuçlarıyla değerlendirilir. Tedavi planları günlük gözden geçirilerek yeniden düzenlenir. Yeni ilaç planları hemşireler ile birlikte değerlendirilir.

    Her sabah eğitim sorumlusu ve/veya eğitim görevlisi eşliğinde, her akşam uzman doktor ve/veya eğitim görevlisi eşliğinde servisteki hastalara vizit yapılarak tetkik ve tedavi planları gözden geçirilmektedir.

     Servisimizde kalıcı hemodiyaliz programına alınacak hastaların hazırlıkları yapılarak diyaliz programı oluşturulmaktadır. Aynı zamanda renal transplantasyon hazırlığı yapılarak canlı ve kadavra vericilerden böbrek nakli yapılmaktadır. Nakil sonrası hastaların takibi servisimizde gerçekleşmektedir.

     Kliniğimizde geçici hemodiyaliz  katateri, periton kateteri  takılması, ve böbrek biyopsisi gibi girişimsel işlemler ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır. Tüm girişimler, girişim kayıt defterine işlenerek kayıt altına alınmaktadır. Klinik doktorlarımız tarafından değerlendirilen hastalarımıza ve yakınlarına yapılacak işlem ve komplikasyonları ile ilgili bilgi verilmektedir. Girişimsel işlemler eğitim sorumlusu ve uzman doktorlar ile yapılmakta olup, işleme yan dal asistanları da refakat etmektedir.


Servis Hemşirelerimiz:

  Servisimizde 1 Sorumlu Hemşire (Semra TÜM)  ve 9 hemşire çalışmaktadır.

 Servisimizde 6 yardımcı personel çalışmaktadır.

Klinik Eğitim Programı:

   *Nefroloji eğitim saatlerimiz haftanın iki günü (Pazartesi-Perşembe) eğitim odasında saat 12:00-13:30 arasında yapılmaktadır.

   *Eğitim sorumlusu tarafından uygun görülen eğitici vakalar haftanın diğer günlerinde  seminer şeklinde hazırlanıp, tartışılarak özellikle asistan doktorların eğitimine katkıda bulunulmaktadır.  Klinik olarak benzer ya da başka kliniklere örnek teşkil edecek uygulama ve çalışmalarımız vardır.

  *Ekip çalışması,  disiplin ve çalışma motivasyonu kliniğimizde çok önemlidir.
  *Böbrek nakilli, periton diyalizli ve glomerulonefritli hastaların takipleri merkezimizde özel dal polikliniğimizde ayrıca yapılmaktadır.

  *Kliniğimizde USG’ye sahip olduğumuz için tüm hastalarımıza ultrasonografik incelemeleri yapabilmekteyiz. Ayrıca böbrek biyopsi yapılmasında, kateter takılmasında USG’yi etkin kullanmamız nedeniyle  komplikasyon oranlarını  minimalize etmiş durumdayız.

   * Kliniğimizde nefroloji yan dal asistan eğitimi, hemodiyaliz doktor ve hemşire kursiyer eğitimi, periton diyaliz hemşire kursiyer eğitimi verilmektedir.


Klinik olarak sahip olduğumuz fırsat/avantajlar

  *Yatak sayımızın yeterli olması nedeniyle her türlü vakayı yatırarak inceleme fırsatımız olmakta, hastalarımız çoğunlukla mağdur olmamakta, tanıları gecikmemektedir.
  *Servisimizde USG cihazının olması eğitim kalitemizi artırmakta, komplikasyon oranlarını azaltmaktadır.

 *Hastanemiz bünyesinde aferez bölümü olması nedeniyle plazmaferez ihtiyacı olan hastalarımızı sevk etmek zorunda kalmamaktayız.
  *300 üstünde Transplantasyon hastalarının aktif olarak takip edildiği merkez olmamız özellikle yan dal asistanlarına farklı vizyon katmaktadır.