PATOLOJİ KLİNİĞİ

pataloji.jpg
KADROSU

AD SOYAD

UNVAN

İLGİ ALANI

İDARİ SORUMLU - EĞİTİM SORUMLU

Doç. Dr. Ünsal Han
 Doçent

Hematopatoloji

Baş boyun patolojisi

EĞİTİM GÖREVLİSİProf. Dr. Murat ALPERProfesör Dermapatoloji

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Doç.Dr.Ata Türker ARIKÖK

Doçent

Nöropatoloji

Gastrointestinal patoloji

Hepatopankreotikobilyer sistem patolojisi

Başasistan

Uz.Dr. Ayşegül Adabağ

Başasistan

Deri patolojisi

Endokrin Patoloji

Doçent

Doç.Dr. Evrim Öztürk Önder

Başasistan

Üropatoloji

Nöropatoloji

Nefropatoloji

Uzman

Uz.Dr. Demet Yılmazer

Uzman

Üropatoloji

Nefropatoloji

Endokrin Patoloji

Uzman

Uz.Dr. Aysun Gökçe

Başasistan

Gastrointestinal sistem patolojisi

Uzman

Uz.Dr. Sehpal ARSLANKOZ

Uzman

Hematopatoloji

Uzman

Uz.Dr. Eşref DEMİR

Uzman

Dermapatoloji - Patoloji

 

 

 

 

ASİSTAN

Dr.Meltem TÜRK

 

 

ASİSTAN

Dr. Kutsal DOĞAN

 

 

ASİSTAN

Dr. Esra Nur ŞAHİN

 

 


ASİSTAN

Dr. Efe YETİŞGİN
  

ASİSTAN

Dr.Simay BOZPINAR
  

ASİSTAN
 

Dr.Gökhan Veli ALKAN
  

ASİSTAN

Dr.Merve OĞUZ
  

ASİSTAN

Dr.Esin ŞENSOY KARAAĞAÇ
  

ASİSTAN

Dr.Mehmet Burkay KARAKULAK

 

 
Diğer Personel: Rutin laboratuarında 10 kişi Sitopatoloji Laboratuarında 2 laborant çalışmaktadır. Materyal kabul ve rapor verme sekreterliğinde 3 kişi, rapor yazım sekreterliğinde 3 kişi çalışmaktadır. Blok ve lam arşivinde 2 kişi mevcut. Temizlik işlerinde 2 kişi çalışmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI

Kliniğimizde Histopatoloji ve sitopatoloji alanlarında çalışılmaktadır. Ayrıca İmmünhistokimyasal boyama ve histokimyasal boyamalar yapılabilmektedir. Yakın zamanda insituhibridizasyon yapılmaya başlanacaktır. Şu anda Kas patolojisi çalışılmamaktadır.

KLİNİĞİN İSTATİKSEL ANALİZ RAPORU

Yıllık materyal sayısı                           : 30.000

Yıllık biyopsi-ameliyat sayısı                : 38.400

Yıllık sitoloji sayısı                              : 10.000

Histokimyasal inceleme sayısı              : 30.000

İmmünhistokimyasal inceleme sayısı    : 10.000

İmmünfloresan inceleme hizmet sayısı : 30.000

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ

1. Kliniğe getirilen materyaller kayıt ve kabul sekreteri tarafından kabul edilerek, patoloji protokol defterine kayıt yapılır.

2. Sekreter materyali getiren kişiye patoloji protokol numarası, hasta ismi, materyalin kliniğe kabul edildiği tarih, raporun çıkacağı tarih, ilgilenecek asistan doktorun isminin baş harfleri ile materyali kabul eden sekreterin isminin baş harfleri yazan patoloji kayıt kartını verir.

3. Bu sırada biyopsi materyallerinin beş iş günü, sitoloji materyallerinin üç iş günü sonrasında rapor edileceği bilgisini sözlü olarak da verir. Ancak özel durumlarda (bazı vakalarda ek boyamalar, tekrar boyamalar gerekebileceği, kemik dokuların özel işlemlerden-dekalsifikasyon- sonra incelenebileceği dolayısıyla gecikme olabileceği konusunda bilgi verir. Özellikle il dışından gelen hastaların Patoloji kayıt kartında yer alan telefon numarasını arayarak raporun çıktığını teyit ederek almaya gelmesini söyler.

4. Patoloji kliniğinde yapılan İnce İğne Aspirasyon (İİA) biyopsisi; İİA biyopsisi yapılacak hasta   ilgili asistan doktor ve uzman doktor tarafından muayenesi yapılarak radyolojik tetkik sonuçları ile birlikte değerlendirilir. Hastaya işlem hakkında bilgi verildikten sonra “İİA onam formu” doldurulur, form; hasta/ hasta yakını ve ilgili doktorlarca imzalanır. İİA işlemi gerçekleştirilip, hızlı boyama ile hücresellik değerlendirilir. Hücresellik yeterli değilse işlem tekrarlanır. Lamlar ve aspiratlar laboratuvarda sitoloji teknisyenine teslim edilir. Diğer kliniklerde yapılmış ve lam halinde gönderilen prepratlar ise kayıt işleminden sonra, kayıt ve kabul sekreteri tarafından laboratuvarda sitoloji teknisyenine “Klinik İçi Materyal Takip Formu” ile teslim edilir.

5. Frozen çalışılması için gönderilen dokular, kayıt yapılır yapılmaz frozen sorumlusu asistan tarafından hızla makroskopi odasına nakledilir. İlgili uzman doktorla birlikte spesmen makroskopik olarak incelenir, uygun alandan örnekler, frozen makinesine konur, asistan doktor, tarafından kesit ve hızlı boyama işlemi tamamlandıktan sonra, uzman ve asistan doktor tarafından mikroskopik değerlendirmesi yapılır. Sonuç, telefonla ameliyat ekibine bildirilir, aynı zamanda frozen formu doldurularak ameliyathaneye gönderilir. Asistan doktor frozen kesit alınan dokuyu normal takibe alır, varsa kalan dokuyu fiksasyon işlemine sokar.

6. Biyopsi materyalleri kayıt işlemi sonrası belli aralıklarla hizmetli personel tarafından makroskopi odasına nakledilip, ilgili asistana “Klinik İçi Materyal Takip Formu” ile teslim edilir. Asistan doktor rutin uzmanı gözetiminde, materyalin makroskopik değerlendirmesini, tanımını yapar, gerektiğinde uzmanla birlikte örnekleme işlemini yapar. Gün sonunda, tüm dokuları doku takip işlemine sokar. Yaptığı örnekleme sayısını, protokol numaralarıyla birlikte “Makroskopi Takip Formu”na kaydederek  laboratuar teknisyenlerine verir.

7. Sitoloji teknisyeni, teslim aldığı preparatları özelliğine göre tasnif ederek havada kurutulmuş ya da alkolde fiske olanları ilgili boya ile boyama, eksfoliyatif sitoloji materyallerini santrifüj, sitosantrifüj işlemlerinden geçirerek boyama, hücre bloğu hazırlama işlemlerini gerçekleştirir.

8. Rutin laboratuar teknisyenleri, bir gün öncesinden doku takibine alınmış dokuları (doku takibi işlemi yaklaşık 13 saattir) doku takip cihazından alarak bloklama işlemini gerçekleştirirler. Her vaka için “Makroskopi Takip Formu” ile hazırladıkları blok ve doku sayısını karşılaştırırlar, eksik ya da fazla doku veya kaset var ise ilgili asistanı bilgilendirip, birlikte kontrol yaparlar. Bloklama işlemi bitince bloklardan mikrotomla kesit alınması, kesitlerin deparafinizasyonu, boyanması, lamların kapatılması işlemlerini gerçekleştirip, lamları listeye uygun olarak mappelere yerleştirip rutin asistanına teslim ederler. Laboratuvar teknisyenleri ayrıca rutin doktorlarınca istendiği takdirde yeni kesit, histokimya, immunohistokimya, immunofloresan boyama işlemlerini de gerçekleştirip rutin asistanına teslim ederler. Asistan doktor, teslim aldığı preparatları kontrol eder, inceler, uzman doktorla birlikte değerlendirmeden önce vakaları kendisi değerlendirir.

9. Daha sonra rutin uzmanı ve asistanı vakaları mikroskopta birlikte değerlendirir. Bu arada mikroskopi başında asistan eğitimi verilir, vakalar konuşulup tartışılır. Ek işlem gerekiyorsa (yeni kesit, özel boya) istemleri laboratuvara bildirilir. Bu istemler laboratuvarda bulunan ve her işlem için tahsis edilmiş defterlere kaydedilir. Gerekli ise bölüm içi ve dışı konsültasyon alınır. Olgu rapor edilir. Raporlar “Klinik İçi Materyal Takip Formu” ile birlikte rapor yazma sekreterlerine verilir.

10. Raporlar rapor yazma sekreterleri tarafından bilgisayarda iki nüsha halinde yazılır. Klinik içi materyal takip formunun ilgili sütununu doldurarak raporlarla birlikte asistan doktora teslim eder. Asistan doktor, raporları okur, gerekli ise düzeltmeleri yaparak tekrar sekretere verir, son kontrolden sonra rutin uzmanına verir. Rutin uzmanı raporları tekrar okur, gerekli ise düzeltmeleri sekretere yaptırarak raporu son haliyle imzalar, rapor yazma ve sonuç verme sekreterlerine verir. Rapor yazma/ sonuç verme sekreterleri, raporların bir nüshasını hastalara/ hasta yakınlarına/ klinik görevlilerine vermek üzere dosyalar, birer nüshasın ise klinik arşivine kaldırır.